Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prodávajícím

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na prezentaci nabídky zboží a poskytování dalších služeb provozovatele prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraníwww.Europe3M.com provozovaného společností

Europe3M s.r.o.

se sídlem Za Hládkovem 973/4, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 14028387

IČ DPH:

zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 358679

kontaktní e-mail: info@europe3M.com

1. Úvodní ustanovení

1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

- kupujícím je právnická osoba, která projeví zájem o zboží prodávajícího, které je nabízené prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní či jinou smlouvu;

- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

- obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prodávajícím;

- obsahem se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené prodávajícím v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním prezentace;

- poptávkou se rozumí poptávka kupujícího po zboží na webovém rozhraní činěná zejména prostřednictvím textu nebo jiným způsobem, který webové rozhraní a provozovatel umožňuje;

- prémiovými službami se rozumí služby spočívající v umožnění prezentace zboží prodávajícího na webovém rozhraní, zpřístupnění poptávek kupujících na webovém rozhraní a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;

- prezentace je nabídka zboží prodávajícího na webovém rozhraní činěná zejména prostřednictvím textu, fotografií nebo jiným způsobem, který webové rozhraní a provozovatel umožňuje. Prezentaci je možné vytvářet prostřednictvím technického nastavení uživatelského účtu;

- prodávajícím je právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami nabízí prostřednictvím webového rozhraní své zboží;

- předplaceným obdobím se rozumí časový úsek, po který je provozovatel povinen poskytovat prodávajícímu prémiové služby. Nebylo-li mezi prodávajícím a provozovatelem ve smlouvě dohodnuto jinak a není-li jinak uvedeno ani na webovém rozhraní, je délka předplaceného období 1 rok;

- službami provozovatele (nebo jen „ službami“) se rozumí veškeré funkce webového rozhraní, které provozovatel umožňuje prodávajícímu;

- smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a prodávajícím dle těchto obchodních podmínek;

- třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a prodávajícího;

- uživatelský účet je virtuální účet prodávajícího na webovém rozhraní. Obchodní podmínky stanoví pravidla pro zřizování účtu, jeho využívání, správu, rušení, popřípadě další pravidla a postupy týkající se uživatelského účtu prodávajícího;

- užíváním služby se rozumí veškeré aktivity prodávajícího na webovém rozhraní, zejména vkládání prezentací;

- webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.Europe3M.com;

- zprostředkovanou smlouvou se rozumí kupní či jiná smlouva, uzavřená prostřednictvím webového rozhraní mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele plynoucí ze smlouvy. Obchodní podmínky dále stanoví pravidla pro vkládání prezentací a využívání všech funkčních součástí webového rozhraní prodávajícím.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a prodávajícím. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a prodávajícím řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.5. Prodávající bere na vědomí, že odpoví-li kupující na prezentaci jeho zboží zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavírá následně kupující kupní (či jinou) smlouvu přímo s prodávajícím . Prodávající proto odpovídá za splnění veškerých povinností prodávajícího vůči kupujícímu (především za řádné odevzdání věci a umožnění kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci). Prodávající je dále povinen vystavit kupujícímu daňový doklad (včetně údajů z objednávky kupujícího), a to v souladu s právními předpisy státu, ve kterém má podnikatel sídlo.

1.6. Provozovatel nevstupuje do právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím a není odpovědný za řádné plnění prodávajícího vůči kupujícímu, neodpovídá za obsah, kvalitu, původ, dodání zboží.

1.7. V průběhu registrace a dále též potvrzením na webovém rozhraní prodávající stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2. Registrace

2.1. Pro využití všech funkcí webového rozhraní je nutné, aby byl prodávající na webovém rozhraní registrován. Registraci je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní. Do registračního formuláře je prodávající povinen vyplnit všechny požadované údaje, zejména obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo osoby (popřípadě srovnatelný údaj, pokud má prodávající sídlo mimo Českou republiku) a dále kontaktní údaje prodávajícího (doručovací adresu, je-li odlišná od adresy sídla, email a telefon). Prodávající si zároveň zvolí své uživatelské jméno a heslo.

2.2. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba email, resp. uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu je prodávající povinen uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.3. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu prodávajícího.

2.4. Prodávající je povinen předložit dokumenty dokládající pravdivost zadaných údajů, především veškerá nezbytná veřejnoprávní povolení a výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, popřípadě jiné obdobné evidence. Dokumenty je nutné vložit do registračního formuláře. Provozovatel má právo vyžádat si jakékoliv další informace a doklady za účelem ověření totožnosti prodávajícího a pravdivosti zadaných údajů. Prodávající bere na vědomí, že pokud příslušné dokumenty nedoloží, má provozovatel právo registraci odmítnout.

2.5. Provozovatel má právo uživatelský účet prodávajícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů České republiky nebo těchto obchodních podmínek.

2.6. Služby (kromě prémiových služeb) jsou poskytovány zdarma a nejsou co do délky trvání omezeny předplaceným obdobím. I v takovém případě je prodávající povinen dodržovat tyto obchodní podmínky. Prémiové služby jsou poskytovány za úplatu vždy na určené předplacené období.

3. Smlouva o poskytování služeb

3.1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy provozovatel potvrdí prodávajícímu přijetí registračního formuláře. Pokud se provozovatel rozhodne registrační formulář potvrdit, učiní tak zpravidla do 10 dnů od přijetí formuláře. Provozovatel není povinen přijetí registračního formuláře potvrdit. V takovém případě může prodávajícího kontaktovat s odmítnutím.

3.2. Smlouva, jejímž předmětem jsou prémiové služby, je uzavřena v okamžiku, kdy je uhrazena cena těchto prémiových služeb.

4. Platební podmínky prémiových služeb

4.1. Cena za prémiové služby na určené časové období je uvedena na webovém rozhraní a je hrazena vždy předem.

4.2. Cenu je možné hradit bezhotovostně. Případné další způsoby platby jsou zobrazeny na webovém rozhraní.

4.3. Pokud je cena hrazena prostřednictvím platební brány, je cena splatná bezprostředně po provedení objednávky. Závazek prodávajícího je v takovém případě splněn připsáním částky na účet provozovatele. Faktura je vystavena v elektronické podobě a zaslána na email prodávajícího. Prodávající souhlasí s tím, že vystavené daňové doklady budou zasílány pouze elektronicky na jeho emailovou adresu.

5. Podmínky prezentace a poskytování služeb

5.1. Prezentace je možné vkládat na webové rozhraní prostřednictvím uživatelského účtu prodávajícího. Vkládání prezentací je možné pouze v rámci prémiových služeb.

5.2. V prezentaci uvede prodávající pravdivé a úplné informace týkající se nabízeného zboží.

5.3. Prodávající je oprávněn prostřednictvím webového rozhraní nabízet pouze licencovane certifikované farmaceutické konopí, jeho deriváty a extrakty.

5.4. Prodávající není oprávněn na webové rozhraní vkládat obsah (zejména obrázky, texty, fotografie), který:

- zobrazuje násilí nebo podněcuje nenávist z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženského, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k určité národnostní či etnické skupině;

- může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

- porušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví provozovatele či třetích osob;

- obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

- obsahuje nepravdivé nebo zkreslující informace o nabízeném zboží;

- obtěžuje ostatní uživatele webového rozhraní nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;

- obsahuje vulgarismy nebo jiné výrazy jejichž význam je v rozporu se všeobecnými zásadami slušnosti a etiky;

- vyzývá k porušování právních předpisů nebo toto porušování schvaluje;

- je způsobilý ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých či jejich fyzický nebo psychický vývoj

- je způsobilý ohrozit chod webového rozhraní nebo webové rozhraní nadměrně zatěžuje;

- obsahuje neopodstatněný počet interpunkčních znamének, hvězdiček a podobných znaků; nebo

- jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo obsah, který odporuje článku 5.4 obchodních podmínek, bez náhrady z webového rozhraní odstranit. Zároveň je provozovatel oprávněn odstranit prezentace prodávajícího, pokud tyto prezentace nesouvisí se zbožím uvedeným v článku 5.3 obchodních podmínek. Posouzení, zda obsah odporuje zmíněným ustanovením, je zcela na uvážení provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn odstranit prezentaci, pokud tato prezentace odporuje článku 5.2 obchodních podmínek.

5.6. Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že:

- je vlastníkem věci, která je předmětem prezentace, nebo je vlastníkem zmocněn k tomu, aby zboží prodal (pokud to právní předpisy umožňují);

- je oprávněn prodávat zboží, které je předmětem prezentace (zejména s ohledem na zákonnou regulaci dle právních předpisů aplikovatelných v místě prodeje zboží);

- splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování prezentace;

- při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;

- si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

5.7. Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah prezentace. Pokud prodávající není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.

5.8. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.7 ukáže být nepravdivým, nebo pokud prodávající poruší svou povinnost podle článků 5.3, 5.4, 5.5 nebo 5.6, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po prodávajícím náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Prodávající se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob prodávajícím .

5.9. Webové rozhraní umožňuje kupujícím přímo kontaktovat prodávajícího a naopak. Prodávající se zavazuje, že při komunikaci s kupujícími nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb . Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po prodávajícím náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s prodávajícím spolupráci.

5.10. Podmínky poskytování prémiových služeb se řídí informacemi a pokyny, které jsou uvedené vždy u konkrétní prémiové služby na webovém rozhraní. Provozovatel začne poskytovat prémiové služby bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající dodá potřebné podklady a uhradí cenu.

5.11. Prodávající se zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v prezentaci (zejména podmínek prezentovaného prodeje) provést aktualizaci prezentace, případně její odstranění.

5.12. Prodávající používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

5.13. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

5.14. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb a přístup k webovému rozhraní z důvodu technických výpadků či údržby serverů. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za nemožnost užití webového rozhraní.

6. Zpracování osobních údajů kupujících

6.1. Provozovatel a prodávající vystupují ve vztahu ke kupujícímu jako společní správci osobních údajů. Prodávající má za účelem plnění zprostředkované smlouvy přístup k osobním údajům kupujícího.

6.2. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujících uvedené v článku 6.1. obchodních podmínek výlučně za účelem splnění zprostředkované smlouvy.

6.3. Prodávající nesmí osobní údaje kupujících zpracovávat, zveřejňovat, rozšiřovat či ukládat mimo webové rozhraní, vyjma zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy s kupujícím (například vystavení faktury či zaslání zboží) a dalších zákonných důvodů.

6.4. Prodávající je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.

6.5. Pokud prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 6 obchodních podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po prodávajícím náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.

7. Reklamace

7.1. Práva prodávajícího z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající je oprávněn reklamovat poskytnuté služby, pouze pokud tyto služby z důvodů na straně provozovatele neodpovídají popisu na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

7.3. Reklamaci je prodávající povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele, nejpozději však k datu ukončení spolupráce mezi prodávajícím a provozovatelem.

7.4. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, především poskytne službu tak, aby služba odpovídala smlouvě, případně má prodávající nárok na přiměřenou slevu z ceny, nebo na odstoupení od smlouvy ve vztahu ke zbývající části předplaceného období a vrácení poměrné části peněz (je-li vada služby takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy a zároveň není možné vadu v přiměřené době odstranit).

7.5. Prodávající se před uhrazením ceny za prémiové služby seznámil s webovým rozhraním a na něm nabízenými službami a neshledal na nich žádné nedostatky nebo vady.

8. Doba poskytování služeb

8.1. Prémiové služby jsou prodávajícímu poskytovány po dobu předplaceného období. V případě, kdy není nejpozději ke konci předplaceného období uhrazena cena na další období, omezí provozovatel prodávajícímu služby na základní rozsah.

8.2. Prodávající je oprávněn odstranit své prezentace kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě zrušit svůj uživatelský účet zasláním žádosti o zrušení účtu na kontaktní email provozovatele. Prodávající bere na vědomí, že pokud svůj uživatelský účet zruší, nenáleží mu náhrada za nevyčerpání předplaceného období, popřípadě nevyčerpání prémiových služeb.

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit prezentace, které odporují těmto obchodním podmínkám, popřípadě zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré prezentace při ukončení provozování webového rozhraní.

8.4. Prémiové služby jsou poskytovány po dobu, na kterou je prodávající objednal a uhradil. Je-li prezentace, ke které se prémiové služby vztahují, odstraněna prodávajícím (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá prodávající nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby .

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

9.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být prodávajícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Prodávající se zavazuje tyto informace zejména:

- uchovávat jako důvěrné;

- neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;

- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

9.2. Dále se prodávající zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

9.3. V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškeré prezentace prodávajícího. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající prohlašuje, že rozumí každé části webového rozhraní a nepožaduje překlad webového rozhraní.

10.2. Komunikace mezi prodávajícím a provozovatelem probíhá výhradně v elektronické formě (emailem, popřípadě prostřednictvím webového rozhraní), nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Zpráva zaslaná druhé smluvní straně se považuje za doručenou 3. dnem po jejím odeslání.

10.3. Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru, provozovatel neodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či úplnost.

10.4. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem provozovatele nebo právy dalších osob. Prodávající není oprávněn obsah webového rozhraní měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

10.5. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.6. Provozovatel je oprávněn si jednostranně započíst své nároky vůči nárokům prodávajícího. Prodávající s tímto vyjadřuje svůj souhlas.

10.7. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Provozovatel a prodávající sjednávají, že se případné spory ze smlouvy budou projednávat před soudy v České republice.

10.8. Obchodní podmínky jsou vyhotovené ve vícero jazycích, přičemž rozhodující je znění v české jazykové verzi.

10.9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.10. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Obchodní podmínky v novém znění budou vždy zveřejněné na webovém rozhraní, provozovatel o změně podmínek prodávajícího neinformuje jiným způsobem. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2022.