Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb kupujícím

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na poptávku zboží a poskytování dalších služeb provozovatele kupujícimu prostřednictvím webového rozhraní www.europe3m.com provozovaného společností

Europe3M s.r.o.

se sídlem Za Hládkovem 973/4, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 14028387

IČ DPH:

zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 358679

kontaktní e-mail: info@europe3m.com

1. Úvodní ustanovení

1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

- kupujícím je právnická osoba v souladu s těmito obchodními podmínky poptává na webovém rozhraní zboží;

- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

- obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb kupujícím;

- obsahem se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené kupujícím v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním poptávky;

- poptávkou se rozumí poptávka kupujícího po zboží na webovém rozhraní činěná zejména prostřednictvím textu nebo jiným způsobem, který webové rozhraní a provozovatel umožňuje. Poptávku je možné vytvářet prostřednictvím technického nastavení uživatelského účtu;

- prémiovými službami se rozumí služby spočívající ve zpřístupnění prezentací zboží prodávajících na webovém rozhraní, umožnění vkládání poptávek na webové rozhraní a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;

- prezentace je nabídka zboží prodávajícího na webovém rozhraní činěná zejména prostřednictvím textu, fotografií nebo jiným způsobem, který webové rozhraní a provozovatel umožňuje;

- prodávajícím je právnická osoba, která nabízí prostřednictvím webového rozhraní své zboží;

- předplaceným obdobím se rozumí časový úsek, po který je provozovatel povinen poskytovat kupujícímu prémiové služby. Nebylo-li mezi kupujícím a provozovatelem ve smlouvě dohodnuto jinak a není-li jinak uvedeno ani na webovém rozhraní, je délka předplaceného období 1 rok;

- službami provozovatele (nebo jen „ službami“) se rozumí veškeré funkce webového rozhraní, které provozovatel umožňuje kupujícímu;

- smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a kupujícím dle těchto obchodních podmínek;

- třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a kupujícího;

- uživatelský účet je virtuální účet kupujícího na webovém rozhraní. Obchodní podmínky stanoví pravidla pro zřizování účtu, jeho využívání, správu, rušení, popřípadě další pravidla a postupy týkající se uživatelského účtu kupujícího;

- užíváním služby se rozumí veškeré aktivity kupujícího na webovém rozhraní, zejména vkládání poptávek;

- webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.europe3m.com

- zprostředkovanou smlouvou se rozumí kupní či jiná smlouva, uzavřená prostřednictvím webového rozhraní mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele plynoucí ze smlouvy. Obchodní podmínky dále stanoví pravidla pro vkládání poptávek a využívání všech funkčních součástí webového rozhraní kupujícím.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a kupujícím. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a kupujícím řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.5. Kupující bere na vědomí, že odpoví-li prodávající na jeho poptávku zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavírá následně kupující kupní (či jinou) smlouvu přímo s prodávajícím . Z a splnění veškerých povinností prodávajícího vůči kupujícímu proto odpovídá prodávající.

1.6. Provozovatel nevstupuje do právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím a není odpovědný za řádné plnění prodávajícího vůči kupujícímu, neodpovídá za obsah, kvalitu, původ, dodání zboží.

1.7. V průběhu registrace a dále též potvrzením na webovém rozhraní kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2. Registrace

2.1. Pro využití všech funkcí webového rozhraní je nutné, aby byl kupující na webovém rozhraní registrován. Registraci je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní. Do registračního formuláře je kupující povinen vyplnit všechny požadované údaje, zejména obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo osoby (popřípadě srovnatelný údaj, pokud má kupující sídlo mimo Českou republiku) a dále kontaktní údaje kupujícího (doručovací adresu, je-li odlišná od adresy sídla, email a telefon). Kupující si zároveň zvolí své uživatelské jméno a heslo.

2.2. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba email, resp. uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu je kupující povinen uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.3. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu kupujícího.

2.4. Kupující je povinen předložit dokumenty dokládající pravdivost zadaných údajů, především veškerá nezbytná veřejnoprávní povolení a výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, popřípadě jiné obdobné evidence. Dokumenty je nutné vložit do registračního formuláře. Provozovatel má právo vyžádat si jakékoliv další informace a doklady za účelem ověření totožnosti kupujícího a pravdivosti zadaných údajů. Kupující bere na vědomí, že pokud příslušné dokumenty nedoloží, má provozovatel právo registraci odmítnout.

2.5. Provozovatel má právo uživatelský účet kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů České republiky a EU nebo těchto obchodních podmínek.

2.6. Služby (kromě prémiových služeb) jsou poskytovány zdarma a nejsou co do délky trvání omezeny předplaceným obdobím. I v takovém případě je kupující povinen dodržovat tyto obchodní podmínky. Prémiové služby jsou poskytovány za úplatu vždy na určené předplacené období.

3. Smlouva o poskytování služeb

3.1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy provozovatel potvrdí kupujícímu přijetí registračního formuláře. Pokud se provozovatel rozhodne registrační formulář potvrdit, učiní tak zpravidla do 10 dnů od přijetí formuláře. Provozovatel není povinen přijetí registračního formuláře potvrdit. V takovém případě může kupujícího kontaktovat s odmítnutím.

3.2. Smlouva, jejímž předmětem jsou prémiové služby, je uzavřena v okamžiku, kdy je uhrazena cena těchto prémiových služeb.

4. Platební podmínky prémiových služeb

4.1. Cena za prémiové služby na určené časové období je uvedena na webovém rozhraní a je hrazena vždy předem.

4.2. Cenu je možné hradit bezhotovostně. Případné další způsoby platby jsou zobrazeny na webovém rozhraní.

4.3. Pokud je cena hrazena prostřednictvím platební brány, je cena splatná bezprostředně po provedení objednávky. Závazek kupujícího je v takovém případě splněn připsáním částky na účet provozovatele. Faktura je vystavena v elektronické podobě a zaslána na email kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že vystavené daňové doklady budou zasílány pouze elektronicky na jeho emailovou adresu.

5. Podmínky vkládání poptávek a poskytování služeb

5.1. Poptávky je možné vkládat na webové rozhraní prostřednictvím uživatelského účtu kupujícího. Vkládání poptávek je možné pouze v rámci prémiových služeb.

5.2. V poptávce kupující specifikuje poptávané zboží.

5.3. Kupující je oprávněn prostřednictvím webového rozhraní poptávat pouze licencované, certifikované, farmaceutické konopí,jeho deriváty a extrakty.

5.4. Kupující není oprávněn na webové rozhraní vkládat obsah (zejména obrázky, texty, fotografie), který:

- zobrazuje násilí nebo podněcuje nenávist z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženského, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k určité národnostní či etnické skupině;

- může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

- porušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví provozovatele či třetích osob;

- obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

- obsahuje nepravdivé nebo zkreslující informace;

- obtěžuje ostatní uživatele webového rozhraní nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;

- obsahuje vulgarismy nebo jiné výrazy, jejichž význam je v rozporu se všeobecnými zásadami slušnosti a etiky;

- vyzývá k porušování právních předpisů nebo toto porušování schvaluje;

- je způsobilý ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých či jejich fyzický nebo psychický vývoj

- je způsobilý ohrozit chod webového rozhraní nebo webové rozhraní nadměrně zatěžuje;

- obsahuje neopodstatněný počet interpunkčních znamének, hvězdiček a podobných znaků; nebo

- jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo obsah, který odporuje článku 5.4 obchodních podmínek, bez náhrady z webového rozhraní odstranit. Zároveň je provozovatel oprávněn odstranit poptávku kupujícího, pokud tato poptávka nesouvisí se zbožím uvedeným v článku 5.3 obchodních podmínek. Posouzení, zda obsah odporuje zmíněným ustanovením, je zcela na uvážení provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn odstranit poptávku, pokud tato poptávka odporuje článku 5.2 obchodních podmínek.

5.6. Kupující prohlašuje a odpovídá za to, že:

- je oprávněn kupovat zboží, které je předmětem poptávky (zejména s ohledem na zákonnou regulaci dle právních předpisů aplikovatelných v místě prodeje zboží);

- splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování poptávky;

- při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;

- si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

5.7. Kupující prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah poptávky. Pokud kupující není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.

5.8. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.7 ukáže být nepravdivým, nebo pokud kupující poruší svou povinnost podle článků 5.3, 5.4, 5.5 nebo 5.6, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po kupujícím náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Kupující se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob kupujícím.

5.9. Webové rozhraní umožňuje prodávajícím přímo kontaktovat kupujícího a naopak. Kupující se zavazuje, že při komunikaci s prodávajícími nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb . Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po kupujícím náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s kupujícím spolupráci.

5.10. Podmínky poskytování prémiových služeb se řídí informacemi a pokyny, které jsou uvedené vždy u konkrétní prémiové služby na webovém rozhraní. Provozovatel začne poskytovat prémiové služby bez zbytečného odkladu poté, co mu kupující dodá potřebné podklady a uhradí cenu.

5.11. Kupující se zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v poptávce (zejména podmínek koupě) provést aktualizaci poptávky, případně její odstranění.

5.12. Kupující používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

5.13. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

5.14. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb a přístup k webovému rozhraní z důvodu technických výpadků či údržby serverů. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za nemožnost užití webového rozhraní.

6. Zpracování osobních údajů prodávajících

6.1. Provozovatel a kupující vystupují ve vztahu k prodávajícím jako společní správci osobních údajů. Kupující má za účelem plnění zprostředkované smlouvy přístup k osobním údajům prodávajícího.

6.2. Kupující se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujících uvedené v článku 6.1. obchodních podmínek výlučně za účelem splnění zprostředkované smlouvy.

6.3. Kupující nesmí osobní údaje prodávajících zpracovávat, zveřejňovat, rozšiřovat či ukládat mimo webové rozhraní, vyjma zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy s prodávajícím a dalších zákonných důvodů.

6.4. Kupující je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.

6.5. Pokud kupující poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 6 obchodních podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po kupujícím náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.

7. Reklamace

7.1. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.2. Kupující je oprávněn reklamovat poskytnuté služby, pouze pokud tyto služby z důvodů na straně provozovatele neodpovídají popisu na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

7.3. Reklamaci je kupující povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele, nejpozději však k datu ukončení spolupráce mezi kupujícím a provozovatelem.

7.4. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel ne prodleně zjedná nápravu, především poskytne službu tak, aby služba odpovídala smlouvě, případně má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny, nebo na odstoupení od smlouvy ve vztahu ke zbývající části předplaceného období a vrácení poměrné části peněz (je-li vada služby takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy a zároveň není možné vadu v přiměřené době odstranit ).

7.5. Kupující se před uhrazením ceny za prémiové služby seznámil s webovým rozhraním a na něm nabízenými službami a neshledal na nich žádné nedostatky nebo vady.

8. Doba poskytování služeb

8.1. Prémiové služby jsou kupujícímu poskytovány po dobu předplaceného období. V případě, kdy není nejpozději ke konci předplaceného období uhrazena cena na další období, omezí provozovatel kupujícímu služby na základní rozsah.

8.2. Kupující je oprávněn odstranit své poptávky kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě zrušit svůj uživatelský účet zasláním žádosti o zrušení účtu na kontaktní email provozovatele. Kupující bere na vědomí, že pokud svůj uživatelský účet zruší, nenáleží mu náhrada za nevyčerpání předplaceného období, popřípadě nevyčerpání prémiových služeb.

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit poptávky, které odporují těmto obchodním podmínkám, popřípadě zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré poptávky při ukončení provozování webového rozhraní.

8.4. Prémiové služby jsou poskytovány po dobu, na kterou je kupující objednal a uhradil. Je-li poptávka, ke které se prémiové služby vztahují, odstraněna kupujícím (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá kupující nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby .

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

9.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

- uchovávat jako důvěrné;

- neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;

- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

9.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

9.3. V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškeré poptávky kupujícího. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupující prohlašuje, že rozumí každé části webového rozhraní a nepožaduje překlad webového rozhraní.

10.2. Komunikace mezi kupujícím a provozovatelem probíhá výhradně v elektronické formě (emailem, popřípadě prostřednictvím webového rozhraní), nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Zpráva zaslaná druhé smluvní straně se považuje za doručenou 3. dnem po jejím odeslání.

10.3. Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru, provozovatel neodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či úplnost.

10.4. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem provozovatele nebo právy dalších osob. Kupující není oprávněn obsah webového rozhraní měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

10.5. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.6. Provozovatel je oprávněn si jednostranně započíst své nároky vůči nárokům kupujícího. Kupující s tímto vyjadřuje svůj souhlas.

10.7. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Provozovatel a kupující sjednávají, že se případné spory ze smlouvy budou projednávat před soudy v České republice.

10.8. Obchodní podmínky jsou vyhotovené ve vícero jazycích, přičemž rozhodující je znění v české jazykové verzi.

10.9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.10. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Obchodní podmínky v novém znění budou vždy zveřejněné na webovém rozhraní, provozovatel o změně podmínek kupujícího neinformuje jiným způsobem. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2022.